FAQ doordoeners

Hoe kan ik een vraag aan jullie stellen?

Je kan een e-mail naar ons sturen op info@doordoeners.nl, binnenkort voegen wij ook andere communicatiemiddelen toe.

Wat is het verschil tussen werkgever en opdrachtgever en wat verwachten wij van jou?

Als je gaat werken via Doordoeners, dan is Doordoeners je werkgever. De werkzaamheden voer je uit bij onze opdrachtgever(s). Hieronder treft je de informatie over de wederzijdse verwachtingen die gelden wanneer je aan de slag gaat.

Wij bespreken vooraf de (globale) inhoud van het te verrichten werk en maken afspraken met je over loon;
Wij verwerken wekelijks de door je ingevulde uren (online declaraties);
Wij verzorgen de verloning, waaronder het uitbetalen van uw salaris, ter beschikking stellen van uw loonstroken en je jaaropgaves;
Wij gaan met je een uitzendovereenkomst aan, waar je altijd een digitaal exemplaar van ontvangt;
Je kunt bij ons terecht voor het melden van uw bevindingen op jouw werkplek: positief/ruimte voor verbetering.

Opdrachtgever(s): de organisatie(s) waar je gaat werken

Verantwoordelijk voor veilige werkomgeving en correcte arbeidsomstandigheden;
Ziet toe op een correcte inhoud en uitvoering van de werkzaamheden;
Ook bij de opdrachtgever(s) dien je afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte en vakantie) telefonisch te melden;

Wat wij van u, als uitzendkracht, verwachten?

Je dient afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte) altijd te melden bij jouw opdrachtgever(s) en bij Doordoeners;
Indien jouw werkzaamheden bij de opdrachtgever wijzigen, dien je dit bij Doordoeners bespreekbaar te maken voor akkoord;
Wanneer de opdrachtgever zonder onze tussenkomst jou een contract aanbiedt, dien je dit bij Doordoeners te melden. Je mag dit aanbod niet zomaar accepteren.

Kom ik nog in aanmerking voor toeslagen als ik ga werken?

Je belastbaar jaarinkomen bepaalt of je in aanmerking komt voor toeslagen, zoals de zorg- en/of huurtoeslag. Indien je inkomen stijgt doordat je gaat werken, kan dit gevolgen hebben voor jouw toeslagen. Enkel de Belastingdienst kan je hierover correct informeren. Meer informatie kunt je vinden via www.belastingdienst.nl of bel met de Belasting Telefoon 0800-0543 (gratis).

Mag ik werken naast mijn VUT, WIA of andere uitkering?

Ja, je mag natuurlijk werken via Doordoeners. Echter, afhankelijk van de regeling waar je onder valt, kun je veel bijverdienen of word je direct gekort. Wij raden je aan bij jouw uitkerende instantie te informeren naar je persoonlijke situatie. Op het moment dat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, gelden er andere regels. Je mag vanaf dat moment onbeperkt bijverdienen en je valt dan in een gunstiger belastingtarief. Op de inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremie na, vervallen alle sociale lasten. Doordoeners vertelt je graag alle voordelen van het doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Word ik gekort op mijn AOW als ik via Doordoeners ga werken?

Het extra inkomen dat je naast jouw AOW ontvangt, heeft geen gevolgen voor de hoogte van je AOW. Als je een aanvullend pensioen van je vorige werkgever ontvangt of naast je AOW bijverdient, worden deze inkomsten niet afgetrokken van je AOW.

Echter, wanneer je een zogenaamde ‘gekorte’ AOW uitkering ontvangt en daar boven op een aanvulling vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is het belangrijk de extra inkomsten bij deze uitkeringsinstantie aan te melden. Lees hier verder over alles wat je moet weten over jouw AOW.

Wat voor een soort werk heeft Doordoeners?

Doordoeners heeft een divers aanbod in banen. Het gaat vaak om parttime functies die variëren van ongeschoold tot zeer specialistisch en/of hoogopgeleid werk.

Wat zijn de verdiensten als ik via Doordoeners ga werken?

De verdiensten verschillen per opdrachtgever en zijn uiteraard ook afhankelijk van de functie die je gaat verrichten. Van invloed zijn: de cao van de opdrachtgever, inhoud van de functie, niveau van de functie, werktijden, leeftijd en ervaring. Wanneer wij een functie aan je voorleggen, zullen wij ook de verdiensten met je doornemen.

Hoeveel belasting moet ik in 2021 betalen?

Van jouw brutosalaris wordt loonbelasting ingehouden en dit wordt rechtstreeks afgedragen aan de belastingdienst. Het bedrag dat wordt ingehouden is afhankelijk van het bedrag dat je hebt verdiend. Eventueel ander inkomen blijft buiten beschouwing. Welk belastingtarief op jou van toepassing is, hangt af van het totaal van jouw belastbaar jaarinkomen. Bij jouw aangifte/aanslag inkomstenbelasting kan dus een verrekening plaatsvinden.

Wanneer ontvang ik mijn loon?

Doordoeners kent een weekadministratie. Werk je wekelijks dan betaalt Doordoeners het loon aan het einde van de opvolgende week uit. Uitgangspunt is wel dat je als uitzendkracht de volledig ingevulde declaratie tijdig hebt aangeboden, waarna de opdrachtgever deze kan controleren. Komt jouw declaratie of de accordering later binnen, dan verschuift deze automatisch één week naar de eerstvolgende loonverwerking. De declaratieverwerking wordt aan het einde van een werkweek uitgevoerd en je loon staat binnen enkele werkdagen op jouw rekening. Bij feestdagen zoals Pasen, Pinksteren, Kerst etc. zou de loonuitbetaling later kunnen plaatsvinden.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn loonspecificatie?

Voor vragen over jouw loon, jouw contracten of jouw loonspecificatie kun je contact opnemen met het team van onze Doordoeners Backoffice via info@doordoeners.nl

Ontvang ik een reiskostenvergoeding?

Je hebt niet automatisch recht op een reiskostenvergoeding. Of je een reiskostenvergoeding ontvangt hangt af van wat de opdrachtgever heeft aangegeven. Slechts indien bij het inlenend bedrijf een reiskostenvergoeding geldt voor uitzendkrachten dan heb je hierop eveneens recht. Zie ook ABU-cao voor uitzendkrachten.

Heb ik recht op heffingskorting?

De heffingskorting is een vermindering van de loonheffing. Iedereen die in Nederland belasting betaalt, krijgt deze korting. De loonheffingskorting wordt bij de inschrijven opgestuurd en kan indien gewenst digitaal worden ondertekend.
Je hebt maar één keer recht op heffingskorting. Dus heb je naast je werk via Doordoeners ook andere inkomsten (zoals AOW, een WIA-uitkering, Pre-pensioen, etc.) dan zal bij deze inkomstenbron waarschijnlijk al rekening gehouden worden met heffingskorting.

Wat is mijn tegoed aan reserveringen?

Er wordt een bedrag naast je brutosalaris gereserveerd voor vakantiegeld en vakantiedagen. Het tegoed aan reserveringen wordt door Doordoeners vermeld op jouw loonspecificatie.

Hoeveel vakantiedagen bouw ik op?

Je hebt bij elke fulltime gewerkte maand recht op twee dagen (=16 2/3 uur) vakantie of een evenredig deel daarvan, indien er niet een volledige maand is gewerkt.

Wat is mijn tegoed aan vakantiegeld / vakantiebijslag en wanneer wordt dit uitbetaald?

Om je vakantiegeld/vakantiebijslag (8,33% van het feitelijk loon) te ontvangen hoef je niets te doen. Het vakantiegeld wordt in zijn geheel automatisch uitgekeerd met je loon.

Hoe kan ik een klacht aan jullie doorgeven?

Doordoeners doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze diensten of dienstenverlening. Het spreekt voor zich dat je jouw klacht dan aan ons kunt doorgeven via info@doordoeners.nl. Wij behandelen je klacht zorgvuldig. Doordoeners probeert klachten binnen tien werkdagen af te handelen.

Waarom moet ik mij legitimeren?

In Nederland geldt een identificatieplicht op het werk. Indien je via ons bij een opdrachtgever werk gaat verrichten, dient je te beschikken over een geldig identiteitsbewijs. In Nederland is dit is een paspoort of ID kaart.

Moet ik verplicht verzekerd zijn bij een ziektekostenverzekeraar als ik ga werken?

Iedereen, woonachtig in Nederland, is verplicht om verzekerd te zijn voor ziektekosten via de zogenoemde 'basisverzekering'. Naast je nominale premie betaal je ook een inkomensafhankelijke premie. Deze premie wordt door je werkgever en/of uitkeringsinstantie ingehouden en afgedragen aan de belastingdienst. Doordoeners compenseert deze premie door middel van een vergoeding via het brutoloon.
Je belastbaar jaarinkomen bepaalt of je in aanmerking komt voor een zorgtoeslag (teruggave). Indien je inkomen stijgt doordat je gaat werken kan dit gevolgen hebben voor jouw zorgtoeslag. De belastingdienst kan je hierover het beste informeren www.belastingdienst.nl of via de belastingtelefoon 0800-0453.

Hoe zit het fasesysteem in elkaar van het cao (ABU) waar Doordoeners mee werkt?

Fase A1 en 2
Als je gaat werken bij een of meerdere opdrachtgevers van Doordoeners, dan sluiten wij met jou een uitzendovereenkomst. Je begint met werken in Fase A. Deze fase is van toepassing gedurende de eerste 78 gewerkte weken. Indien jouw overeenkomst afloopt wordt deze voor dezelfde duur verlengd, tenzij je arbeidsongeschikt wordt tijdens de looptijd van de uitzendovereenkomst of de opdrachtgever of Doordoeners gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst te kennen geeft dat de werkzaamheden aflopen.

Fase B
Indien zowel Doordoeners als de opdrachtgever(s) tevreden zijn met de samenwerking en er naar ons oordeel voldoende perspectief is op (voortzetting van) werkzaamheden, dan kun je in aanmerking komen voor een uitzendovereenkomst in Fase B. Op dat moment sluiten wij opnieuw een overeenkomst met je af.


Jouw contactpersoon bij Doordoeners beantwoordt graag jouw eventuele vragen over de aard, inhoud en duur van de overeenkomst.

Welke cao is op mij van toepassing?

Bij Doordoeners ben je werkzaam voor een ABU-uitzendonderneming. Voor jou is dan ook de ABU-cao voor Uitzendkrachten van toepassing, tenzij de opdrachtgever een andere cao hanteert.

Wanneer bouw ik pensioen op?

Als uitzendkracht bij een ABU aangesloten bureau bouw je pensioen op (vanaf 26 gewerkte weken/Fase 1 ABU) tot je 67ste jaar. Ben je 67 jaar of ouder, dan bouw je geen pensioen meer op via Doordoeners. Wij houden dan ook geen pensioenpremies meer in op je loon vanaf je 67ste jaar.

Heb ik recht op pauze?

Je hebt recht op pauze met inachtneming van de arbeids- en rusttijdenwet. De arbeids- en rusttijden van jou als uitzendkracht zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever gebruikelijke arbeids- en rusttijden.

Moet ik werken op een feestdag?

Het kan voorkomen dat je tijdens (nationale) feestdagen wordt gevraagd om te werken. Overleg met je werkgever/inlener als er onduidelijkheden zijn en neem waar nodig contact op met het kantoor van Doordoeners.

Nederland kent de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis.

Overige feestdagen
Andere feestdagen en bijzondere dagen (bijvoorbeeld Dodenherdenking of overige religieuze feestdagen) vallen niet onder de in Nederland erkende feestdagen.

Heb ik recht op een feestdagenvergoeding?

Indien je tijdens een nationaal erkende feestdag daadwerkelijk uitzendwerkzaamheden verricht én er geldt bij de opdrachtgever voor het werken op feestdagen een feestdagenvergoeding, dan heb je als uitzendkracht met inachtneming van het loonverhoudingsvoorschrift eveneens recht op een feestdagenvergoeding.

Wat is de afspraak rondom kort verzuim?

Doordoeners heeft met haar uitzendkrachten de afspraak dat bezoek aan tandarts, huisarts of ziekenhuis zoveel mogelijk buiten werktijden wordt gepland.

Hoe gaan jullie met mijn (privacygevoelige)gegevens om?

Doordoeners ziet er nauwkeurig op toe dat privacygevoelige gegevens optimaal worden beschermd. Voor een uitgebreid overzicht met betrekking op ons privacybeleid, zie https://doordoeners.nl/privacy-statement

Ik ben ziek, bij wie moet ik mij ziekmelden?

Je bent verplicht om op de eerste verzuimdag wegens ziekte of ongeval, in ieder geval vóór 09.00 uur, daarvan melding te doen onder opgave van het juiste verpleegadres aan Doordoeners alsmede aan de organisatie (opdrachtgever/inlener) waar je werkt.


De medewerkers van Doordoeners zullen jouw ziekteregistratie in de systemen noteren en contact opnemen met de Opdrachtgever/Inlener om na te vragen of zij tijdelijke vervanging nodig hebben.

Ben je in het weekend ziek? Meld je zich dan ziek bij de organisatie (opdrachtgever/inlener) waar je werkt op de betreffende dag en de eerstvolgende werkdag bij Doordoeners. Wij zullen dan jouw ziekmelding met terugwerkende kracht administreren.

Heb ik recht op loondoorbetaling bij ziekte?

Doordoeners heeft met haar uitzendkrachten een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. In je uitzendovereenkomst staat aangegeven wat uw rechten zijn betreft loondoorbetaling bij ziekte. Mocht je na het bestuderen van je uitzendovereenkomst nog vragen voor ons hebben, stel deze dan via ons contactformulier.

Ik besluit om thuis te blijven zonder toestemming van Doordoeners of de werkgever/opdrachtgever of de overheid. Heb ik dan recht op loondoorbetaling?

Nee, in dit geval heb je geen recht op loondoorbetaling en zal jouw uitzendovereenkomst van rechtswege eindigen.

Werkt Doordoeners op een veilige manier tijdens de Coronamaatregelen (COVID-19)?

Doordoeners volgt te allen tijde de RIVM-richtlijnen om veilig werken voor onze uitzendkrachten, klanten, leveranciers en eigen medewerkers te waarborgen. Ter aanvulling volgen wij de DOORZAAM-richtlijnen die speciaal vanuit de RIVM-richtlijnen zijn opgezet voor de uitzendbranche.

Wat moet ik doen als ik onveilige situaties tegen kom op mijn werk?

Indien je gevaarlijke situaties tegenkomt op je werk dan meld je dit aan je direct leidinggevende en Doordoeners. Indien je direct leidinggevende geen actie onderneemt de onveilige situatie weg te nemen zal Doordoeners in gesprek gaan met de opdrachtgever.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer?

Volgens de Arbowet is de opdrachtgever (de organisatie waar je de werkzaamheden uitvoert) de verantwoordelijke partij als het gaat om een veilige en gezonde werkplek.

Wie regelt mijn werkkleding, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen?

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van werkkleding, gereedschap en persoonlijke beschermmiddelen.