Algemene voorwaarden

Doordoeners werkt op basis van onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn aanvullend op de algemene voorwaarden van ABU. In de samenwerking gaan de algemene voorwaarden van Doordoeners boven die van ABU. Verder wijst Doordoeners de algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. Mochten Doordoeners en Opdrachtgever van de algemene voorwaarden willen afwijken, dan zijn deze bedingen of overeenkomsten alleen geldig als Doordoeners deze schriftelijk bevestigt.. Wanneer Doordoeners een mededeling van Opdrachtgever, waarin deze verklaart dat onderstaande algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, niet weerspreekt, houdt niet in dat Doordoeners deze mededeling aanvaardt. Dit geldt ook voor de onweersproken mededeling dat Opdrachtgever andere of eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart.

Artikel 1. Wet arbeid vreemdelingen

Wanneer namens Doordoeners een uitzendkracht met een niet-EU/EER nationaliteit werkzaamheden voor Opdrachtgever gaat verrichten wordt diens identiteitsbewijs door Doordoeners geverifieerd op juistheid. Ook wordt vastgesteld dat de uitzendkracht gerechtigd is tot werken. Opdrachtgever dient op grond van de Wet arbeid vreemdelingen een kopie van het identiteitsbedrijf van de uitzendkracht in de administratie op te nemen. Opdrachtgever ziet erop toe dat Doordoeners deze bij aanvang van de werkzaamheden verstrekt. Indien dit bij aanvang van de werkzaamheden niet is gebeurd, is Opdrachtgever verplicht dit binnen 48 uur schriftelijk te melden. De bewijslast van het doen van deze tijdige schriftelijke melding ligt bij Opdrachtgever. Dit houdt ook in dat na verstrijken van de termijn van 48 uur Doordoeners door Opdrachtgever gevrijwaard is van alle gevolgen, sancties en maatregelen die het gevolg zijn van onvoldoende nakoming van de administratieplicht door Opdrachtgever. Mocht uit onvoldoende nakoming van deze administratieplicht schade voortvloeien, waaronder kosten van rechtsbijstand, dan vergoedt Opdrachtgever deze schade, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

Artikel 2. Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

a. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht wordt verstaan:

    het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door Opdrachtgever met de uitzendkracht;het ter beschikking laten stellen van de uitzendkracht aan Opdrachtgever door een derde, zoals een andere uitzendonderneming;het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde. Uitgangspunt hierbij is dat Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, of dat de één dochtermaatschappij is van de ander, zoals bedoeld in artikel 2:24a BW.

b. Bij toepassing van dit artikel moeten ook als uitzendkracht worden aangemerkt:

    de aspirant-uitzendkracht die bij Doordoeners is ingeschreven;de (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan Opdrachtgever;de uitzendkrachtwiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met Opdrachtgever is geëindigd.

c. Opdrachtgever kan en mag alleen een arbeidsverhouding aangaan met een uitzendkracht als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

    Opdrachtgever informeert Doordoeners schriftelijk van zijn intentie met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan. Pas hierna kan en mag Opdrachtgever deze intentie omzetten in actie richting de uitzendkracht.Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan als de uitzendkracht diens arbeidsovereenkomst met Doordoeners niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, én als Opdrachtgever de opdracht met Doordoeners niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

d. Als de uitzendkracht na aanvang van de terbeschikkingstelling minder dan 1040 uur heeft gewerkt, en Opdrachtgever gaat een arbeidsverhouding met deze uitzendkracht aan, ongeacht de functie, is Opdrachtgever aan Doordoeners een vergoeding van 20% van het laatstelijk geldende Opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht verschuldigd. Dit wordt berekend over het aantal van 1040 uren minus het aantal al wel gewerkte uren.

e. Hierbij geldt dat 'gewerkte uren' zijn: uren waarin de uitzendkracht bij Opdrachtgever werkzaam is geweest in het kader van de opdracht. Opdrachtgever is de onder d. genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd en hierbij nog geen 1040 uur heeft gewerkt. Dit geldt zowel voor een rechtstreekste arbeidsverhouding met Opdrachtgever, als voor arbeidsverhoudingen via derden met Opdrachtgever, zoals ook beschreven in artikel 2 onder a.

f. Als een uitzendkracht door tussenkomst van Doordoeners aan een Opdrachtgever is voorgesteld en deze Opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat er sprake is van een terbeschikkingstelling, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het Opdrachtgevertarief. Dit wordt berekend over een aantal van 2080 uren. Dit geldt ook als de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tussen Opdrachtgever en Doordoeners tot stand is gekomen een rechtstreekse arbeidsverhouding met Opdrachtgever, of een arbeidsverhouding via derden met Opdrachtgever, zoals ook beschreven in artikel 2 onder a, aangaat.

g. Als Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht die tussentijds opgezegd kan worden, dan hoeft Opdrachtgever de opzegtermijn die in de opdracht is overeengekomen niet in acht te nemen. Echter, Opdrachtgever is in die situatie het Opdrachtgevertarief verschuldigd aan Doordoeners. Deze wordt berekend over de periode tot en met het einde van de opzegtermijn. Dit geldt naast de vergoeding van Opdrachtgever die onder d. van dit artikel is beschreven.

h. Als Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht die niet tussentijds opgezegd kan worden, is Opdrachtgever gehouden het Opdrachtgevertarief voor de betreffende uitzendkracht voor de volledige duur van de opdracht te voldoen. Dit geldt naast de vergoeding van Opdrachtgever die onder d. van dit artikel is beschreven.

i. Het Opdrachtgevertarief wordt berekend over het per periode (zoals per week of maand), op basis van het aantal uren en overuren dat op basis van de laatste opdracht en voorwaarden geldend of gebruikelijk was, als ware de opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, Hierbij geldt een minimum van 20 uur per week.

j. Wat in artikel 8 van deze algemene voorwaarden wordt bepaald met betrekking tot (onder meer) betaling geldt ook voor de vergoedingen die op grond van artikel 2 in rekening worden gebracht.

Artikel 3. Inlenersbeloning

a. Opdrachtgever is op grond van artikel 12a Waadi verplicht Doordoeners tijdig, juist en volledig te voorzien van de bij haar geldende beloningsregeling.

b. Doordoeners zal bij ieder terbeschikkingstelling de volgende elementen schriftelijk aan de uitzendkracht bevestigen:

I. De verwachte ingangsdatum;

II. De naam en contactgegevens van Opdrachtgever. Hieronder vallen ook een eventuele contactpersoon en werkadres;

III. De (algemene) functienaam en, indien beschikbaar, de functienaam die Opdrachtgever hiervoor in de beloningsregeling toepast;

IV. De functie-inschaling en -trede die Opdrachtgever hiervoor. Indien beschikbaar, in de beloningsregeling toepast;

V. De overeengekomen arbeidsduur;

VI. Indien van toepassing de vermoedelijke einddatum van de terbeschikkingstelling;

VII. De cao/beloningsregeling die van toepassing is;

VIII. Het bruto feitelijk (uur)loon;

IX. De ADV-compensatie die van toepassing is;

X. De toeslagen voor overwerk en/of verschoven uren die van toepassing is;

XI. De toeslag voor onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag en toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden) die van toepassing is;

XII. De ploegentoeslag die van toepassing is;

XIII. De reiskosten/reisurenvergoeding die van toepassing is;

XIV. Overige kostenvergoedingen die van toepassing zijn;

XV. De vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk die van toepassing is.

c. Doordoeners zal de inlenersbeloning met terugwerkende kracht aanpassen wanneer sprake is van opzet, kennelijk misbruik, of wanneer Opdrachtgever de elementen III tot en met XV (met uitzondering van VI) niet, niet tijdig of onjuist aan Doordoeners heeft medegedeeld. Opdrachtgever verbindt zich onvoorwaardelijk tot betaling aan Doordoeners van al hetgeen Doordoeners op grond van dit opzet, kennelijk misbruik of gebrekkige informatie aan de betreffende uitzendkracht dient (na) te betalen.

Artikel 4. Minimale betalingsverplichting en oproep

a. Als de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld hiermee te beginnen, of wanneer op grond van de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week bedraagt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, of wanneer de omvang van de uitzendarbeid niet of niet helder is vastgelegd, dan dient Opdrachtgever per oproep het Opdrachtgeverstarief te betalen aan Doordoeners over tenminste drie gewerkte uren. Dit geldt naast de overige verplichtingen van Opdrachtgever aan Doordoeners.

b. Opdrachtgever dient iedere wijziging van een oproep – waaronder het (gedeeltelijk) vervallen ervan – schriftelijk, tijdig (meer dan vier kalenderdagen voor wijziging of intrekking) en juist aan Doordoeners door te geven, zoals geldt voor oproepovereenkomsten in de zin van artikel 7:628a BW. Als Opdrachtgever in gebreke blijft, is deze gehouden tot (door)betaling van de gewijzigde of ingetrokken oproep. Daaronder valt ook een eventuele wettelijke verhoging.

c. Wanneer er sprake is van oproepovereenkomsten, dan dient Doordoeners op basis van artikel 7:628a BW verplicht uitzendkrachten telkens na afloop van 12 maanden een vaste urenomvang te bieden. Deze omvang is gelijk aan het gemiddelde van één maand over de voorgaande 12 maanden. Doordoeners zal Opdrachtgever deze vaste urenomvang tijdig mededelen. Indien Doordoeners verplicht is een urenomvang te bieden, dan is Opdrachtgever ook verplicht tot inhuur van de uitzendkracht voor dat aantal uren. Vaste uren moeten altijd door Opdrachtgever worden betaald, ongeacht of deze gewerkt zijn. Als Doordoeners geen tijdig of juist aanbod heeft kunnen doen, en dit is het gevolg van een omstandigheid die behoort tot de risicosfeer van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verplicht tot betaling van iedere loonaanspraak van de uitzendkracht die voortkomt uit de verplichting tot het bieden van een vaste urenomvang. Dit geldt ook voor de eventuele wettelijke verhoging die hieruit voortvloeit. Opdrachtgever verbindt zich onvoorwaardelijk om aan Doordoeners alle in artikel 4 onder d. genoemde kosten te voldoen.

d. Het oproepen en plannen van werkzaamheden door uitzendkrachten - waaronder ook het wijzigen of afzeggen van oproepen wordt verstaan - geschiedt altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever. Dit is alleen anders als wijzigingen en/of afzeggingen van de oproepen plaatsvinden door de uitzendkracht, of wanneer Doordoeners om haar moverende redenen zelf de planning aanpast. Opdrachtgever verbindt zich onvoorwaardelijk om aan Doordoeners alle kosten te voldoen die Doordoeners zelf aan de uitzendkracht(en) dient (na) te betalen.

e. Opdrachtgever dient aanvragen/oproepen voor uitzendkrachten te laten verlopen via het geautomatiseerde planningssysteem dat Doordoeners ter beschikking stelt, zodat deze op de juiste wijze kunnen worden verwerkt. Als Opdrachtgever dit niet doet, zijn de gevolgen voor diens rekening en risico.

f. De uitzendkrachten van Doordoeners zijn verantwoordelijk voor het tijdig - d.i. uiterlijk de maandag na de gewerkte week om 12:00 uur - indienen van de gewerkte uren. Na het indienen van de uren dient Opdrachtgever uiterlijk op dinsdag na de gewerkte week om 15:00 uur de uren te keuren. Wanneer de uren – geheel of gedeeltelijk - gemotiveerd worden afgekeurd, dan zal dat aan de uitzendkracht worden medegedeeld en zal de uitzendkracht, indien en voor zover nodig, 1 keer de gelegenheid tot aanpassing van de ingediende uren hebben. Doordoeners verwerkt iedere dinsdag om 16:00 uur alle uren die goedgekeurd zijn.

Opdrachtgever dient alle goedgekeurde te betalen conform de geldende voorwaarden, ongeacht of deze gewerkt zijn.

g. Indien geen afgestemd tarief op de dienstverlening van Doordoeners is overeengekomen, wordt gebruik gemaakt van een vaste omrekenfactor van 2,20 over het bruto uurloon van de uitzendkracht. Dit is exclusief BTW en eventuele reiskosten.

Artikel 5. Payroll

De situatie kan zich voordoen dat de dienstverlening van Doordoeners in één of meer gevallen moet worden aangemerkt als payroll, zoals gedefinieerd in artikel 7:692a BW. In dat geval is Doordoeners wettelijk verplicht om alle arbeidsvoorwaarden die bij Opdrachtgever gelden, eventueel met terugwerkende kracht, toe te passen op de verhouding met de payrollkracht(en). Dit houdt in: opnemen in de beloningsregeling uitbetalen en in alle overige situaties in acht te nemen. Opdrachtgever verbindt zich onvoorwaardelijk om aan Doordoeners alle kosten gaat niet alleen om kosten te voldoen die Doordoeners zelf aan de payrollkracht dient te voldoen. Opdrachtgever dient de volledige eigen beloningsregeling aan Doordoeners kenbaar maken, zodat Doordoeners in staat is de wettelijke (betalings)verplichtingen juist en tijdig na te komen.

Artikel 6. WW-premie

Als Doordoeners in plaats van lage WW-premie met terugwerkende kracht hoge WW-premie dient in te houden en af te dragen, en dit valt toe te rekenen aan handelen of nalaten door Opdrachtgever (afwijking in fase C in de vaste arbeidsduur van meer dan 30% of meer dan 12 uur gemiddeld per week bij uitzendkrachten jonger dan 21 jaar), dan komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Dit is alleen anders als de omstandigheden niet liggen in de risicosfeer van Opdrachtgever. Opdrachtgever verbindt zich onvoorwaardelijk tot betaling aan Doordoeners van alle bedragen die Doordoeners op grond van deze hogere WW-premie aanvullend aan belasting/premie dient te voldoen.

Artikel 7. Aanzegging en transitievergoeding

a. Doordoeners zal Opdrachtgever tijdig verzoeken aan geven of de detacheringsovereenkomst die is aangegaan voor 6 maanden of langer van rechtswege eindigt of wordt verlengd. Hierdoor kan Doordoeners de wettelijke aanzegtermijn van één maand in acht kan nemen. Als Opdrachtgever Doordoeners niet of niet tijdig informeert, dan zal Doordoeners de uitzendkracht informer en dat de uitzendovereenkomst eindigt. Als Opdrachtgever alsnog verlenging wenst dan zal een eventuele - naar rato - vergoeding voor rekening van Opdrachtgever komen.

b. De transitievergoeding is met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2020 vanaf de eerste dag van tewerkstelling aan uitzendkrachten verschuldigd. Doordoeners zal ten aanzien van uitzendkrachten werkzaam vóór 1 januari 2020 de tot dan toe verschuldigde transitievergoeding berekenen en aan Opdrachtgever factureren. Opdrachtgever verbindt zich op voorhand onvoorwaardelijk tot betaling daarvan conform de geldende afspraken. Na 1 januari 2020 zal – tenzij schriftelijke anders is afgesproken - de transitievergoeding in de kostprijs zijn opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met uitstroom, overname en andere factoren die van invloed zijn op de eventueel daadwerkelijk door Doordoeners te betalen transitievergoeding. Opdrachtgever zal geen aanspraak maken op enige teruggave en/of creditering dienaangaande en doet daarvan op voorhand onvoorwaardelijk afstand.

c. Opdrachtgever zal Doordoeners - wanneer in uitzendovereenkomsten een uitzendbeding is opgenomen - tijdig informeren over het voortduren van de uitzendovereenkomst na 26 gewerkte weken. Hierdoor kan Doordoeners de termijn van kennisgeving van 10 dagen in acht nemen. Indien Doordoeners niet of niet tijdig aan deze termijn kan voldoen, komt dit voor rekening van Opdrachtgever. Dit is alleen anders als de omstandigheden voor niet (tijdige) nakoming van de termijn niet liggen in de risicosfeer van Opdrachtgever. Opdrachtgever verbindt zich tot betaling aan Doordoeners van alle bedragen die Doordoeners op grond van niet (tijdig) voldoen aan de termijn aan de uitzendkracht dient te betalen.

Artikel 8. Betaling

a. Opdrachtgever dient iedere factuur binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als een factuur niet tijdig is betaald, is Opdrachtgever direct, dus zonder ingebrekestelling in verzuim. Dit houdt in dat Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd is. Hierbij wordt een deel van een maand als een volle maand gerekend. Opdrachtgever kan deze betaling niet opschorten of verrekenen.

b. Alleen betalingen aan Doordoeners of aan een derde die Doordoeners schriftelijk heeft aangewezen bevrijden Opdrachtgever van diens betalingsverplichting.

c. Het verschuldigd zijn van rente en de dag waarop de renteberekening begint wordt bepaald door de datum op de verzonden nota. Doordoeners houdt hiervan een kopie in bezit, die als volledig bewijs geldt.

d. Reclames betreffende nota’s moeten binnen zeven dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Doordoeners zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht van reclame. De bewijslast van tijdige reclame rust op Opdrachtgever. Het indienen van reclame is geen rechtsgrond om betaling op te schorten of te verrekenen.

e. Alle kosten van incasso – waaronder ook alle door Doordoeners gemaakte kosten van rechtsbijstand vallen - komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente. Hierbij geldt een minimum van € 250,- per vordering. Zodra de vordering door Doordoeners uit handen is gegeven, zal deze vergoeding in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever. Hiervoor is geen nader bewijs nodig.

Artikel 9. Zekerheid

Direct bij het eerste schriftelijk verzoek van Doordoeners om het verstrekken van (aanvullende) zekerheid hieraan te voldoen. Doordoeners kan deze zekerheid vragen voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen van Opdrachtgever. De omvang van de gevraagde zekerheid zal in redelijke verhouding staan tot de omvang van de verplichtingen van Opdrachtgever.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Doordoeners is niet aansprakelijk voor schade die uitzendkrachten toebrengen of veroorzaken aan of bij de Opdrachtgever, hoe deze schade ook wordt genoemd en ongeacht hoe deze is ontstaan.

Artikel 11. Persoonsverwisseling

Opdrachtgever dient, met het oog op de mogelijkheid van persoonsverwisseling, de identiteit van de aan hem ter beschikking gestelde en te werk te stellen uitzendkracht aan de hand van het originele identificatiedocument vast te stellen. Zo nodig doet Opdrachtgever dit dagelijks voorafgaand aan iedere feitelijke werkdag. Als indien Opdrachtgever zijn verbintenissen tot controle niet of onvoldoende nakomt, vrijwaart Opdrachtgever Doordoeners voor alle eventuele gevolgen, schade, kosten en boetes.

Artikel 12. Verbod uit- en doorleen

Opdrachtgever is niet gerechtigd om uitzendkrachten die door Doordoeners ter beschikking zijn gesteld uit of door te lenen aan derden, ongeacht welke naam hieraan wordt gegeven of welke rechtsgrond hiervoor is. Dit is alleen anders als Opdrachtgever en Doordoeners dit zijn overeengekomen. Als Opdrachtgever dit verbod tot verdere uit- of doorleen overtreedt, vrijwaart Opdrachtgever Doordoeners voor alle eventuele schade, kosten en boetes. Opdrachtgever legt het verbod van uit- en doorleen ook op aan haar Opdrachtgevers. Opdrachtgever behandelt uitzendkrachten op dezelfde zorgvuldige wijze als haar eigen werknemers.

Artikel 13. Arbeidsomvang en scholing

Opdrachtgever ziet erop toe dat de afgesproken arbeidsomvang, dat wil zeggen het aantal uur dat de uitzendkracht werkt per periode, niet structureel wordt overschreden. Wordt de uitzendkracht structureel meer uren ingezet dan in de opdrachtbevestiging is vastgelegd, dan kan dat ertoe leiden dat de afgesproken arbeidsomvang moet worden uitgebreid (onder andere op grond van artikel 7.610b BW). In dat geval zal Doordoeners de met Opdrachtgever overeengekomen arbeidsomvang (indien nodig met terugwerkende kracht) aanpassen. Vanaf de ingangsdatum van die aanpassing betaalt Opdrachtgever dan het Opdrachtgevertarief over deze nieuwe arbeidsomvang.

a. Als de uitzendkracht scholing dan wel werkinstructies nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht, dan zullen de uren die de uitzendkracht aan deze scholing besteedt als gewerkte uren in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

b. Als de uitzendkracht een verzoek tot vermindering of vermeerdering van de arbeidsomvang doet, zal de met Opdrachtgever afgesproken arbeidsomvang op basis van de wensen van de uitzendkracht worden aangepast, na overleg tussen Opdrachtgever en Doordoeners, . Dit is alleen anders in het geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Doordoeners maakt deze belangenafweging.

Artikel 14. Re-integratie

a. In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht met een detacheringsovereenkomst moet Opdrachtgever de volledige medewerking verlenen aan re-integratie van de uitzendkracht. Dit kan zowel in de eigen of passende arbeid binnen de onderneming van Opdrachtgever. Dit is alleen anders als dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar voor Opdrachtgever zou zijn.

b. Als Opdrachtgever geen, onvoldoende of niet tijdig medewerking aan re-integratie van de uitzendkracht in eigen of passende arbeid verleent, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen die daarmee verband houden of voortvloeien. Hieronder vallen alle kosten, schade, boetes of sancties, ongeacht de benaming en de juridische grondslag – voor Doordoeners en derden. Hierbij gelden ook uitzendkrachten als derden.

c. Als de uitzendkracht door enig handelen of nalaten van Opdrachtgever situationeel arbeidsongeschikt is of als arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een schending van de zorgplicht die Opdrachtgever heeft op grond van artikel 7:658 BW, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen die daarmee verband houden of daaruit voortvloeien. Hieronder vallen alle kosten, schade, boetes of sancties, ongeacht de benaming en de juridische grondslag – voor Doordoeners en derden. Hierbij gelden ook uitzendkrachten als derden.

Artikel 15. Mijn Doordoeners

a. Doordoeners werkt met een geautomatiseerd systeem: Mijn Doordoeners. Doordoeners spant zich redelijkerwijs in om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn Doordoeners te waarborgen. Doordoeners staat echter niet in voor continue, storingsvrije beschikbaarheid, volledige en correcte verwerking van gegevens en de juistheid van vermelde gegevens van en op Mijn Doordoeners. Doordoeners is gerechtigd de beschikbaarheid van Mijn Doordoeners tijdelijk op te schorten wanneer dit noodzakelijk is voor het doorvoeren van wijzigingen, of preventief en/of correctief onderhoud.

b. Doordoeners is niet verantwoordelijk voor niet-beschikbaarheid of verminderde werking van Mijn Doordoeners door overmacht (waaronder uitdrukkelijk begrepen internetstoringen, hacking e.d.) en/of door toedoen of nalaten van Opdrachtgever of derden ingeschakeld die Opdrachtgever heeft ingeschakeld.

c. Mijn Doordoeners wordt periodiek aangepast door Doordoeners, onder andere in verband met technologische ontwikkelingen en veranderingen van bedrijfsprocessen. Daarbij kunnen bestaande functionaliteiten worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Van aanpassingen in Mijn Doordoeners die gevolgen hebben voor Opdrachtgever (bijvoorbeeld omdat op een nieuwe wijze informatie moet worden aangeleverd) wordt waar mogelijk van tevoren mededeling gedaan aan Opdrachtgever via Mijn Doordoeners en/of e-mail. Opdrachtgever dient te allen tijde kennis te nemen van en toe te passen gebruiksinstructies en overige informatie die Doordoeners via Mijn Doordoeners en/of email mededeelt.

d. Doordoeners draagt geen verantwoordelijkheid om door Opdrachtgever via Mijn Doordoeners ingevoerde informatie volledigheid of juistheid te controleren. Als Doordoeners Opdrachtgever hierover toch geadviseerd, dan gebeurt dit niet op grond van een wettelijke of overeengekomen verplichting daartoe. Doordoeners aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

e. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor ieder gebruik en voor enig misbruik dat met behulp van de inloggegevens wordt gemaakt van Mijn Doordoeners.

f. Rechtshandelingen die worden verricht met gebruikmaking van de inloggegevens (zoals het verstrekken van opdrachten aan Doordoeners of het accorderen van door uitzendkracht verantwoorde gewerkte uren) binden Opdrachtgever. Doordoeners gaat ervan uit en Opdrachtgever erkent dat gebruikers van de inloggegevens bevoegd zijn Opdrachtgever te vertegenwoordigen.

g. De inloggegevens dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Opdrachtgever zal deze enkel gebruiken en ter beschikking stellen aan personen indien dit strikt noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van de tussen Doordoeners en Opdrachtgever overeengekomen diensten.

h. Indien Opdrachtgever vermoedt dat de vertrouwelijkheid van de inloggegevens is geschonden of dat er sprake is van misbruik van de inloggegevens, dan zal Opdrachtgever hiervan onmiddellijk melding doen bij Doordoeners. Doordoeners zal vervolgens zo spoedig mogelijk de betreffende inloggegevens deactiveren.

i. Opdrachtgever zal bij het gebruik van Mijn Doordoeners niet in strijd handelen met toepasselijke wet- en regelgeving, de gebruiksinstructies die in Mijn Doordoeners of op andere wijze zijn verstrekt en/ of deze voorwaarden.

j. Als via Mijn Doordoeners opdrachten worden verstrekt of urenverantwoording worden geaccordeerd, dan zijn deze gegevens beslissend voor de administratieve afhandeling van deze opdrachten en de op grond hiervan verschuldigde vergoedingen. Als Opdrachtgever deze gegevens, waaronder de in rekening gebrachte bedragen, betwist, zal Doordoeners hier op een redelijke en transparante wijze onderzoek naar doen en Opdrachtgever van de resultaten hiervan op de hoogte brengen. Opdrachtgever heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van een dergelijke betwisting.

k. Opdrachtgever mag Mijn Doordoeners alleen voor eigen interne bedrijfsdoeleinden gebruiken. Opdrachtgever is niet gerechtigd om Mijn Doordoeners, al dan niet gebundeld met eigen diensten, door te verkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten bate van derden te gebruiken.

l. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Doordoeners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever indien, ondanks de genomen maatregelen gegevens van Opdrachtgever alsnog worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt. Dit is alleen anders als er sprake is van opzet of grove schuld van Doordoeners.